Jan 29 – 31, 2024
National Cheng Kung University
Asia/Taipei timezone

EIC-Asia Workshop

 


Following the previous EIC-Asia workshops in Korea (2022) and Japan (2023), we are organizing a third one at National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan during January 29-31, 2024. The main goal of this Workshop is to discuss in depth the physics opportunities and related experimental activities of the upcoming U.S. Electron-Ion Collider (EIC), with an emphasis on collaboration among Asian colleagues.

 

 

 

 


International Advisory Committees
Elke Aschenauer (BNL)
Wen-Chen Chang (AS)
Jinhui Chen (Fudan)
Shuddha Shankar Dasgupta (NISER)
Abhay Deshpande (SBU)
Yuji Goto (RIKEN)
Taku Gunji (CNS, UTokyo)
Yongsun Kim (SJU)
Seung-Il Nam (PKNU)
Ent Rolf (JLab)
Bowen Xiao (CUHK)
Qinghua Xu (SDU)
Yi Yang (NCKU)
Yifei Zheng (USTC)

Local Committees
Wen-Chen Chang (AS)
Jiunn-Wei Chen (NTU)
Kai-Feng Chen (NTU)
Pai-hsien Jennifer Hsu (NTHU)
Chung-Wen Kao (CYCU)
Chia-Ming Kuo (NCU)
Chi-Jen David Lin (NYCU)
Po-Ju Lin (NCU)
Rong-Shyang Lu (NTU)
Jen-Chieh Peng (UIUC, NCU)
Zhangbu Xu (BNL, NCKU)
Yi Yang (NCKU) 

Sponsors
  National Cheng Kung University
   Academia Sinica
 Taiwan Instrumentation and Detector Consortium (TIDC)
Center for High Energy and High Field Physics (CHiP)

Starts
Ends
Asia/Taipei
National Cheng Kung University
Department of Physics, Rm 36169 (1F)
No.1, University Road, Tainan City 701, Taiwan (R.O.C)
Go to map